WHATMAN Cyclepore径迹蚀刻膜全透明聚碳酸酯膜7091-4710


WHATMAN Cyclepore径迹蚀刻膜全透明聚碳酸酯膜7091-4710

Cyclepore聚碳酸酯膜-薄透明型,圆片,1.0um孔径,47mm,100pk。

  • 不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察
  • 真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析时间
  • 供应完全透明的聚碳酸酯膜
  • 不吸潮,滤液吸附zui小
  • 皮重极低
  • 无颗粒脱落物,确保滤液洁净度
  • 生物学惰性

Whatman Cyclepore膜圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面光滑平整,方便显微镜表面观察。Cyclepore膜运用先进的Whatman技术生产,膜孔径精确、流速快。

膜由高品质的聚碳酸酯制成,化学抗性。无任何添加剂,具有较低的皮重,zui小吸水量,不吸附蛋白,确保样品洁净度。聚碳酸酯膜耐受盐酸和硝酸、醇、醚、环己烷等,广泛化学兼容性非常适于检测许多腐蚀性及有机液体中的颗粒物。

WHATMAN Cyclepore径迹蚀刻膜全透明聚碳酸酯膜7091-4710订购信息:

7060-1304 CYL PC 13MM 0.4uM 100/PK
7060-2501 CYL PC 25MM 0.1uM 100/PK
7060-2502 CYL PC 25MM 0.2uM 100/PK
7060-2504 CYL PC 25MM 0.4uM 100/PK
7060-2511 CYL PC 25MM 2.0uM 100/PK
7060-2513 CYL PC 25MM 5.0uM 100/PK
7060-2514 CYL PC 25MM 8.0uM 100/PK
7060-2516 CYL PC 25MM 12.0uM 100/PK
7060-4701 CYL PC 47MM 0.1uM 100/PK
7060-4702 CYL PC 47MM 0.2uM 100/PK
7060-4704 CYL PC 47MM 0.4uM 100/PK
7060-4710 CYL PC 47MM 1.0uM 100/PK
7060-4712 CYL PC 47MM 3.0uM 100/PK
7060-4713 CYL PC 47MM 5.0uM 100/PK
7060-4714 CYL PC 47MM 8.0uM 100/PK
7060-4715 CYL PC 47MM 10.0uM 100/PK
7060-4716 CYL PC 47MM 12.0uM 100/PK
7062-2513 CYL PC CLR 25MM 5.0uM 100/PK
7063-2502 CYL PC BL 25MM 0.2uM 100/PK
7063-2504 CYL PC BL 25MM 0.4uM 100/PK
7063-4702 CYL PC BL 47MM 0.2uM 100/PK
7091-4710 CYL PC CLEAR 47MM 1.0uM 100/PK