Whatman 通用指示纸, 10362030, 10362000, 10362010, 10360005, 10360300

Whatman 沃特曼 通用指示纸, 10362030, 10362000, 10362010, 10360005, 10360300

通用指示试纸上含有多种指示剂,当样品溶液与之接触时,就会变成特别的颜色,与颜色表对比,就能得到相应的pH值。

Whatman 通用指示纸, 10362030, 10362000, 10362010, 10360005, 10360300

Whatman 沃特曼 通用指示纸, 10362030, 10362000, 10362010, 10360005, 10360300