USP30 (human) (rec.) (His) 品牌:Adipogen


USP30 (human) (rec.) (His)

品牌:Adipogen
CAS No.:
储存条件:-80℃
纯度:
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

AG-40T-0554-C050

50 ug

USP30 (human) (rec.) (His)                                品牌:Adipogen


* 干冰运输、大包装及大批量的产品需酌情添加运输费用


* 零售价、促销产品折扣、运输费用、库存情况、产品及包装规格可能因各种原因有所变动,恕不另行通知,确切详情请联系上海金畔生物科技有限公司。