Jobin Yvon荧光光谱仪MFF革命性的荧光寿命测量单元

Jobin Yvon荧光光谱仪MFF革命性的荧光寿命测量单元

Jobin Yvon MFF革命性的荧光寿命测量单元

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:中文
生产厂家:Jobin Yvon
需求数量:

  • 产品概览
  • 技术参数
  • 订购信息
  • 相关资料
  • 相关产品

Jobin Yvon荧光光谱仪MFF革命性的荧光寿命测量单元

MFF革命性的荧光寿命测量单元
 
产品介绍:

 

                           MFF,革命性的荧光寿命测量单元

     数毫秒可完成一次荧光寿命的测量;
     10ps-10ms的超快荧光检测范围;
     频域荧光寿命测试技术,排除仪器干扰;
     可以把荧光寿命用于快速反应动力学研究;
     最大限度保护测试样品免于光漂白。