Mini-UniPrep G2多位过滤压缩仪-托盘_8个Mini-UniPrep滤器 110 mm L×110 mm W ×45 mm H

Mini-UniPrep G2多位过滤压缩仪-托盘

Mini-UniPrep G2多位压缩仪托盘和Mini-UniPrep G2非针头式滤器一起使用。购买额外备用的托盘能够使您预先装载样品,保证样品能够快速转移到Mini-UniPrep G2多位压缩仪中

Mini-UniPrep G2多位压缩仪包括一个Mini-UniPrep G2多位压缩仪配件托盘,可以同时过滤8个Mini-UniPrep G2滤器,加速了样品制备流程。