beta-Amyloid 40 (human):Fc (human) (rec.) 品牌:Chimerigen


beta-Amyloid 40 (human):Fc (human) (rec.)

品牌:Chimerigen
CAS No.:
储存条件:-20°C
纯度:>95% (SDS-PAGE)
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

CHI-HF-210BA40-C100

100 µg

beta-Amyloid 40 (human):Fc (human) (rec.)                                品牌:Chimerigen


* 干冰运输、大包装及大批量的产品需酌情添加运输费用


* 零售价、促销产品折扣、运输费用、库存情况、产品及包装规格可能因各种原因有所变动,恕不另行通知,确切详情请联系上海金畔生物科技有限公司。