FGF-19 (human) (rec.) (His) 成纤维细胞生长因子19(人)(rec.)(组氨酸) 品牌:Chimerigen


FGF-19 (human) (rec.) (His)

成纤维细胞生长因子19(人)(rec.)(组氨酸)

品牌:Chimerigen
CAS No.:
储存条件:-20°C
纯度:>90% (SDS-PAGE)
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

CHI-AG-40A-0111-C010

10 µg

FGF-19 (human) (rec.) (His)                           成纤维细胞生长因子19(人)(rec.)(组氨酸)      品牌:Chimerigen


* 干冰运输、大包装及大批量的产品需酌情添加运输费用


* 零售价、促销产品折扣、运输费用、库存情况、产品及包装规格可能因各种原因有所变动,恕不另行通知,确切详情请联系上海金畔生物科技有限公司。