NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002


NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002
NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002描述:可以降低紫外光透射,以保护光敏感液体。NALGENE琥珀色瓶符合美国哦药典23,661中关于zui大光透射度的要求。可以用于存储、运输盒包装使用。对绝大多数酸碱和醇类具有的耐化学性。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。防漏

订购信息:

Cat. No.  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-9125  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-9025  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-9050  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-0001  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-0002  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-0004  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-0008  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-0016  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2004-0032^ 
NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002
容量, ml  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  4  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  8  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  15  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  30  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  60  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  125  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  250  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  500  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  1000 
 容量, oz.  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  1/8  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  1/4  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  1/2  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  1  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  2  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  4  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  8  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  16  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  32 
 盖尺寸, mm  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  13  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  20  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  20  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  20  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  20  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  24  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  24  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  28  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  38-430 
 每盒数量  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  12  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  6 
没想数量  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  72  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  48  NALGENE琥珀色窄口瓶(HDPE)2004-0002  24