Millipore密理博 MultiScreen 装柱器

Millipore密理博 MultiScreen 装柱器

Millipore密理博 MultiScreen 装柱器

产品编号:
市场价:¥0.00
会员价:¥0.00
品牌:Millipore 密理博
生产厂家:Millipore密理博

  • 产品概览
  • 技术参数
  • 订购信息
  • 相关资料
  • 相关产品

Millipore密理博MultiScreen 装柱器

MultiScreen 装柱器即可节省大量介质,又具有 96 孔滤膜板的便利。 是经济型高通量生物分析的理想工具,其四种不同的尺寸适合广泛领域的分析。 以相同规格同时向全部 96 个孔装量,不需要用吸管加入试剂或凝胶,也无须使用昂贵的预装柱或试剂盒。

对于需要离心的应用,在离心旋转过程中,离心连接框可将 MultiScreen 96 孔滤膜板固定在接收板上。

订购信息

目录编号 产品名称 数量/包装
MACL09625 MultiScreen 装柱器,25 µL 1
MACL09645 MultiScreen 装柱器,45 µL 1
MACL09680 MultiScreen 装柱器,80 µL 1
MACL09600 MultiScreen 装柱器,100 µL 1
MACL0SC03 MultiScreen 装柱器刮片 3

 

目录编号 产品名称 数量/包装
MACF09604 离心连接框 4

 millipore     密理博

订购信息

目录编号 产品名称 数量/包装
MACL09625 MultiScreen 装柱器,25 µL 1
MACL09645 MultiScreen 装柱器,45 µL 1
MACL09680 MultiScreen 装柱器,80 µL 1
MACL09600 MultiScreen 装柱器,100 µL 1
MACL0SC03 MultiScreen 装柱器刮片 3

 

目录编号 产品名称 数量/包装
MACF09604 离心连接框 4