Whatman 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125

Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125

 

Grade 41:20µm

流速最快的无灰滤纸,推荐用于诸如氢氧化铝或者氢氧化铁的分析过程中。也用于大颗粒或凝胶状沉淀物的过滤,并用于空气污染定量分析中快流速测定气态化合物。这种滤纸可选用用于一次性过滤漏斗中,这种方便的一次性47mm过滤漏斗,最大过滤量250ml,上面的47mm 41级别滤纸可以很容易取出用于进一步的分析或培养。

 

Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125

Whatman 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125

Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125

Whatman 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125

1441-325, 1441-6309, 1441-042, 1441-047, 1441-050, 1441-055, 1441-060, 1441-070, 1441-090, 1441-110, 1441-125, 1441-150, 1441-185, 1441-240, 1441-320, 1441-866, 1441-917, 1920-1441

 

Whatman 沃特曼 定量滤纸 Grade 41, 1441-047, 1441-090, 1441-110, 1441-125