Jena Bioscience NU-439-1 dCpNHpp 1mg

上海金畔生物科技有限公司提供Jena Bioscience NU-439-1 dCpNHpp 1mg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Jena Bioscience NU-439-1 dCpNHpp 1mg 5906.00

Jena Bioscience NU-438S CpCpp 100µl 2246.00

Jena Bioscience NU-438L CpCpp 5 x 100µl 6576.00

Jena Bioscience NU-437S dCpCpp 50µl 2246.00

Jena Bioscience NU-437L dCpCpp 5 x 50µl 6576.00

Jena Bioscience NU-436S CTPαS 25µl 2139.00

Jena Bioscience NU-436L CTPαS 5 x 25µl 8553.00

Jena Bioscience NU-433-5 ADPβS (干冰运输) 5mg 2139.00

Jena Bioscience NU-433-25 ADPβS (干冰运输) 25mg 6264.00

Jena Bioscience NU-432S dApCpp 50µl 2246.00

Jena Bioscience NU-432L dApCpp 5 x 50µl 6576.00

Jena Bioscience NU-431S dGpCpp 50µl 2246.00

Jena Bioscience NU-431L dGpCpp 5 x 50µl 6576.00

Jena Bioscience NU-430-5 dAMPαS 5mg 6264.00

Jena Bioscience NU-430-1 dAMPαS 1mg 2139.00

Jena Bioscience NU-429S dUpCpp 50µl 2246.00

Jena Bioscience NU-429L dUpCpp 5 x 50µl 6576.00

Jena Bioscience NU-428S dUpCp 100µl 2139.00

Jena Bioscience NU-428L dUpCp 5 x 100µl 6264.00

Jena Bioscience NU-427-5 GDPβS (干冰运输) 5mg 2139.00