Jena Bioscience NU-809-425 5-Propargylamino-dCTP-ATTO-425 80µl

上海金畔生物科技有限公司提供Jena Bioscience NU-809-425 5-Propargylamino-dCTP-ATTO-425 80µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Jena Bioscience NU-809-425 5-Propargylamino-dCTP-ATTO-425 80µl 15614.00

Jena Bioscience NU-809-390 5-Propargylamino-dCTP-ATTO-390 80µl 15614.00

Jena Bioscience NU-809-1 5-Propargylamino-dCTP – Solid 1mg 1607.00

Jena Bioscience NU-808-TXR EDA-ATP-Texas Red 160µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-THIO12 EDA-ATP-ATTO-Thio12 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-TAM EDA-ATP-5/6-TAMRA 120µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808S EDA-ATP 30µl 2036.00

Jena Bioscience NU-808-ROX EDA-ATP-6-ROX 160µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-RHO6G EDA-ATP-ATTO-Rho6G 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-RHO14 EDA-ATP-ATTO-Rho14 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-RHO13 EDA-ATP-ATTO-Rho13 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-RHO12 EDA-ATP-ATTO-Rho12 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-RHO11 EDA-ATP-ATTO-Rho11 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-RHO101 EDA-ATP-ATTO-Rho101 200µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-MNT EDA-ATP-MANT 200µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-MB2 EDA-ATP-ATTO-MB2 40µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808L EDA-ATP 5 x 30µl 5964.00

Jena Bioscience NU-808-JOE EDA-ATP-6-JOE 160µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-CY5 EDA-ATP-Cy5 160µl 15614.00

Jena Bioscience NU-808-CY3 EDA-ATP-Cy3 160µl 15614.00