Pall, Pallflex 过滤膜

名称:Pallflex 过滤膜

型号:Tissuquartz, Quartz, Emfab, Fiberfilm

简介:Pall 颇尔, Pallflex 过滤膜

Pall 颇尔, Pallflex 过滤膜
 
产品简介:
特别适合广泛的大气监测场合的万能过滤膜
.可用于高温和热气体的监测应用。很适合环境管理机构所要求的柴油和其它排放物测试。
 
Pall 颇尔, Pallflex 过滤膜
 
应用
Pall tissuquartz ™过滤膜
.经过热处理以减少微量有机物,达到很高的化学纯度。
.使用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。
.高流速、高过滤效率。
.超纯水冲洗处理,减少残留离子含时。
Pall fillberfilm™过滤摸
.经济型过滤器,适合多种大气取样场合。
.大气取样过程中的空气或气体的水分变化不会引起过滤膜的化学反应。
.热熔合可减少微量有机物。
Pall emfab™过滤膜
.可折叠,以有利于称重和运输;
.每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物。
.低空气阻力,可用于临界气溶胶样品测试,如:柴油废气。
 
Pall 颇尔, Pallflex 过滤膜
 
订购信息
Pall Tissuquartz ™过滤膜,2500 QAT-UP

 

产品编号
说明
包装
7200
25 mm
100个/包装
7201
37 mm
25个/包装
7202
47 mm
25个/包装
7199
54 mm
25个/包装
7191
60 mm
25个/包装
7197
63.5 mm
25个/包装
7196
64 mm
25个/包装
7205
82.6 mm
25个/包装
7190
83 mm
25个/包装
7206
85 mm
25个/包装
7187
87.5 mm
25个/包装
7203
90 mm
25个/包装
7195
100 mm
25个/包装
7207
102 mm
25个/包装
7250
110 mm
25个/包装
7249
115 mm
25个/包装
7208
125 mm
25个/包装
7251
142 mm
25个/包装
7204
8x10in.
25个/包装

 

Pall 非热熔合Quartz 过滤膜,2500 QAO – UP

 

产品编号
说明
包装
7198
37 mm
25个/包装
7194
47 mm
25个/包装
7240
70 mm
25个/包装
7241
90 mm
25个/包装
7193
142 mm
25个/包装

 

Pall Emfab™过滤膜

 

产品编号
说明
包装
7258
TX40HI20WW , 12mm
100片/包装
7219
TX40HI20WW 25 mm
100片/包装
7217
TX40HI20WW 37 mm
100片/包装
7256
TX40HI20WW 41 mm
100片/包装
7220
TX40HI20WW 44 mm
100片/包装
7221
TX40HI20WW 47 mm
100片/包装
7222
TX40HI20WW 70 mm
100片/包装
7218
TX40HI20WW 81 mm
100片/包装
7234
TX40HI20WW 85 mm
100片/包装
7223
TX40HI20WW 90 mm
100片/包装
7225
TX40HI20WW 110 mm
100片/包装
7252
TX40HI20WW 142 mm
100片/包装
7224
TX40HI20WW 8x10in.
100片/包装
7259
TX40HI45 25 mm
100片/包装
7262
TX40HI45 47 mm
100片/包装
7253
TX40HI45 82.6 mm
100片/包装
7260
TX40HI45 83 mm
100片/包装
7254
TX40HI45 110 mm
100片/包装
7263
TX40HI75 25 mm
100片/包装
7264
TX40HI75 47 mm
100片/包装
7265
TX40HI75 82.6 mm
100片/包装
7266
TX40HI75 110 mm
100片/包装

 

Pall Fiberfilm ™ 过滤膜

 

产品编号
说明
包装
7210
T60A20 25mm
100片/包装装
7211
T60A20 37 mm
50片/包装
7212
T60A20 47 mm
50片/包装
7216
T60A20 55 mm
50片/包装
7213
T60A20 70 mm
50片/包装
7209
T60A20 70mm 经热熔合
50片/包装
7214
T60A20 90mm
50片/包装
7257
T60A20 100mm
50片/包装
7215
T60A20 8x10in.
50片/包装

 

Pall 颇尔, Pallflex 过滤膜

发表回复